Áreas de actuación

Consultoria d'Assessoria Econòmica i Dret Fiscal

Departament d'Assessoria Econòmica i Dret Fiscal està compost per economistes i advocats especialitzats en l'anàlisi de l'empresa i la situació econòmica i financera, valoració d'empreses (due diligence) i comptabilitat i assessoria fiscal.
Els principals serveis que presta el Departament d'Assessoria Fiscal són els següents:

  • Planificació fiscal i assessorament a les persones naturals, empreses, grups d'empreses, fundacions i associacions sense ànim de lucre.
  • Assistència i assessorament en tot tipus de procediments tributaris (gestió, inspecció i procediments de cobrament).
  • Reclamacions i recursos als òrgans administratius i els tribunals econòmic-administratius i contenciosos.
  • Planificació fiscal i assessorament sobre adquisicions, transferències, fusions, escissions, aportacions no dineràries, i els bescanvis d'accions.
  • Preparació dels impostos, i les declaracions d'impostos mensuals, trimestrals i anuals

Els principals serveis que presta el Departament de Comptabilitat i Finances inclouen els següents:

  • Assessorament comptable i financer.
  • Comptabilitat i la preparació i / o revisió de comptes.
  • Preparació i presentació dels comptes anuals de la societat.