Áreas de actuación

Departament de Succecions i Donacions.

El departament de successions i donacions està altament especialitzat en la resolució de qualsevol  tema que es pugui plantejar en les transmissions patrimonials, tant de dret civil com de dret fiscal (Successions, Donacions i Transmissions Patrimonials). Ofereix un assessorament integral en totes les matèries de l'especialitat per tal d'optimitzar la tramitació, minimitzar costos, reduir conflictes o preveure alternatives. Podem treballar tant des d'una perspectiva de futur per a la planificació en vida de l'herència, atorgar testament, organitzar el patrimoni a transmetre, així como solucionar tots els tràmits de la transmissió, acceptació i adjudicació d'herències, traspàs d'immobles, assegurances, registres, etc. De la mateixa manera, participem tant en la intermediació de conflictes derivats de les matèries citades, com en l'actuació davant els tribunals de justícia en l'exercici d'accions derivades dels mateixos.


Testament

Quan cal atorgar testament.

Sempre s’hauria de fer testament si hi ha algun bé a deixar en herència. No fer-ho pot significar que la transmissió dels béns de l'herència acabi de forma diferent de com l'hagués volgut l'interessat i provoqui una tramitació més cara, complicada i lenta per als hereus.

Com fer testament.

La forma més habitual i senzilla és el testament obert atorgat davant de notari. El cost d'un testament senzill davant de notari no excedeix dels 70 €. La intervenció d'advocat en la seva preparació és molt aconsellable en cas de dubte, de repartiments complicats o de situacions familiars complexes.

Situacions personals que fan convenient atorgar testament o modificar l'anterior:

Edat: El pas del temps fa que es modifiquin les situacions personals i patrimonials. Amb els anys es va adquirint patrimoni i s'ha de pensar en el que pot passar quan no hi siguem. Així mateix, les relacions canvien, unes persones se’n van i d’altres vénen, i cal mirar al futur amb responsabilitat.
Matrimoni i parelles de fet: Obrim una nova situació familiar dins de la qual, normalment, es produirà la transmissió hereditària. No cal oblidar que el matrimoni també és un contracte i, com a tal, té importants repercussions patrimonials i successòries. També cal tenir en compte la importància dels segons o posteriors matrimonis que provoquen situacions familiars extremadament complexes en l'àmbit de l'herència.
Separacions, divorcis i viduïtat: Com a continuació del punt anterior, signifiquen el final de la situació familiar existent i un replantejament de les relacions personals i patrimonials.
Absència de familiars propers: El no atorgar testament pot significar que puguin ser els seus hereus l'Estat o la Comunitat Autònoma. El testament permet decidir qui ha de ser el receptor final del patrimoni: amics, familiars llunyans, entitats socials, religioses, benèfiques, etc.


Organitzar el patrimoni:

Repartiment: Si es tenen diversos béns i s'està interessat a repartir-los entre diversos beneficiaris, s'han de conèixer les diferents possibilitats d'adjudicació existents en l'ordenament jurídic. Es pot efectuar un repartiment per béns, per parts de drets sobre aquests béns, per gaudi temporal d'aquests drets de forma simultània o successiva, per substitucions o destinataris alternatius, etc.

Fiscalitat: S'ha tenir en compte que la transmissió hereditària genera un cost impositiu important en els hereus. És convenient preveure, en el seu benefici, la quantia d'aquests impostos i, sobretot, conèixer els beneficis fiscals existents per poder complir els requisits necessaris per acollir-se a ells i reduir els costos. Tots aquests aspectes s'hauria d'organitzar amb temps suficient i aconseguir la tranquil·litat de saber que no s'haurà de vendre l'herència per pagar els impostos.

Empresa familiar: Quan es planteja la successió d'una empresa familiar es produeixen dos problemes fonamentals:

Organització: S'ha de replantejar l'estructura i el funcionament de la direcció de l'empresa. Normalment, el nombre de persones que van accedint a la direcció de l'empresa augmenta en cada salt generacional, amb la qual cosa la dificultat per unificar els criteris i la presa de decisions també augmenta. D'altra banda, la implicació d'aquestes persones en l'empresa també difereix en intensitat i en qualitat. És necessari fixar un protocol d'organització que faciliti el manteniment de l'empresa.
Fiscalitat: L'Administració ha reconegut que el manteniment de l'empresa familiar és d'interès públic i fonamental per al funcionament de l'economia nacional. Per això, ha desenvolupat una sèrie de beneficis fiscals que redueixin les càrregues de la mateixa i facilitin el seu desenvolupament. En la successió de l'empresa existeix una reducció del 95 % del valor de la mateixa a la base imposable, quan es compleixen una sèrie de requisits. Alguns d'ells són merament formals, per la qual cosa una bona assessoria i la supervisió de professionals assegura la viabilitat del benefici fiscal.

Tràmits

Tràmits a seguir: Normalment, els possibles hereus que es troben davant aquesta situació desconeixen totalment quins són els tràmits que s’han de seguir. A continuació exposem un resum-índex dels passos i documentació necessària que s'ha d'aconseguir:

1. Certificat de defunció. Es demana en el Registre Civil.
2. Certificat d'últimes voluntats. En el Registre d'Actes d'Última Voluntat. Es pot sol·licitar per correu amb una còpia del certificat de defunció i un imprès de venda en els estancs.
3. Sol·licitar el testament que apareix com a última voluntat al Notari davant el qual es va atorgar.
4. Si no hi ha testament, sol·licitar la declaració d'hereus davant el Notari o al Jutjat.
5. Atorgament de l'escriptura d'acceptació d'herència. Si hi ha diversos hereus es pot fer el repartiment dels béns de l'herència.
6. Pagament de l'impost de successions corresponent.
7. Pagament de l'impost conegut col·loquialment com a plusvàlua de l'Ajuntament, si hi ha immobles en l'herència.
8. Registre de la propietat per als immobles esmentats.Conflictes

Situacions conflictives que poden plantejar-se:

• Fer front als costos que suposa la transmissió hereditària.
• Desacord entre els hereus pel que fa al repartiment dels béns.
• Canvi de titularitat d'immobles.
• Dissolucions de comunitat i situacions de *indivisión.
• Reclamacions de legítima.
• Reclamacions d'altres drets successoris.
• Impugnació de testament.
• Testament hològraf –manuscrit-.
• Defensa dels drets del cònjuge vidu.
• Situacions familiars complexes.
• Drets del menor, tutela, autoritzacions judicials.
• Declaracions d'hereus i cerca d'hereus.
• Errors en el testament.
• Desheretament.