Áreas de actuación

Dret Administratiu i Urbanisme

El departament de Dret Administratiu i Urbanisme de 1961 Advocats i Economistes protegeix els interessos dels seus clients davant les administracions públiques (estatal, autonòmiques i locals) i davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Les nostres àrees d'actuació inclouen el planejament urbanístic, la tramitació i obtenció de tot tipus de llicències i autoritzacions administratives, les expropiacions, la contractació pública, els expedients sancionadors i disciplinaris de tota mena, les reclamacions patrimonials per normal o anormal funcionament dels serveis públics , l'assessorament en dret sanitari i farmacèutic, els tràmits i gestions cadastrals i en matèria de tributs locals, la protecció dels drets fonamentals, la tramitació de permisos de residència i treball i altres sol·licituds en matèria d'estrangeria. En definitiva la preparació de tot tipus de peticions, sol·licituds i recursos davant les administracions públiques i els Tribunals de Justícia de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Planejament Urbanístic:

 • Formulació i gestió del planejament urbanístic local
 • Preparació de plans generals d'ordenació, plans parcials i plans especials
 • Preparació de projectes de reparcel·lació
 • Establiment, gestió i desenvolupament de Juntes de Compensació

Llicències i Autoritzacions:

 • Elèctriques
 • Mines
 • Aigües
 • Activitats Industrials
 • locals, comerços, establiments de pública concurrència i ocupació de via pública

Contractació Pública:

 • Concesions Administratives
 • Preparació  d'ofertes i assessorament jurídic continuat durant la licitació pública de contractes d'obres, de gestió de serveis públics, de subministraments i de consultoria
 • Interposició de recursos especials en matèria de contractació
 • Classificació d'empreses licitadores
 • Preparació, redacció i supervisió de plecs de clàusules administratives particulars

Cadastre i impostos locals:

 • Actualització, correcció, revisió i contestació a procediments i declaracions cadastrals d'alteració de titularitat o canvi d'ús
 • Impugnació de valors i ponències cadastrals
 • Impost sobre béns immobles
 • Taxes I contribucions especials

Estrangeria:

 • Permisos de residència i treball en totes les seves modalitats
 • Permisos de residència per a inversors i emprenedors
 • Procediment de reunificació familiar
 • Permisos d'estada per estudis
 • Impugnació d'expedients d'expulsió
 • Sol·licituds d'adquisició de nacionalitat espanyola